Kvalitetsstempel

Debio

Debio er garantisten for at varer merket med deira godkjennings-merker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er eit kvalitetstempel innan miljø og matproduksjon.

Global G.A.P

Global G.A.P er relevant for alle som ønsker å vise at ein sørger for eit produkt av god kvalitet i henhold til ein gitt standard.

Basert på fleire standardar innan sporbarheit, og rutinar opp mot hygiene har Global G.A.P som formål å sikre HMS, matvaresikkerheit, dyrevelferd og miljøvern.

Karbonavtrykk
& utnyttelse av fôr

Oppdrettslaks har eit lavt fotavtrykk samanlikna med andre dyreprotein. Karbonavtrykk målast i totalen av klimagassar som førekjem i direkte og indirekte produksjon av eit produkt. Verdiane som er vist er karbondioksid-ekvivalent per tonn av protein.

Lusetrend

Me har hatt ein veldig god lusetrend dei siste åra. Grafen visar snittet av lus frå alle lokalitetane våre, frå 2017 t.o.m 2020

Ringvirkningar

Tombregruppa har aktiv drift i fleire fylker og kommunar her i Noreg. Sidan me held til i tettstaden Eikelandsosen, skjønar me verdien av å støtte lokale miljø. Derfor prøver me aktivt å støtte dei lokalmiljøa me driftar i når det kjem til kjøp av varer og tenester. Dei siste åra har me kunne bidrat mykje, og ringvirkningane har vore viktige for lokalsamfunnet.Openheitslova

Tombre Gruppa er transparent og har ein ansvarleg arbeidspraksis i tråd med retningslinjene i openheitslova. Utforsk vår siste rapport her.

Copyright © Tombre Fiskeanlegg AS

Design & Utvikling: Sverre Fossåen